കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2023 | Kerala PSC Exams 2023|Kerala PSC Latest News 2023

Kerala PSC Exam Calendar 2023

കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2023 Kerala PSC Exams 2023 : 2023 ലെ താത്കാലിക പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 2023 ലെ പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2022 ഡിസംബർ 31 വരെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തസ്തികകളുടെ താത്കാലിക പരീക്ഷാകലണ്ടറാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഓരോ സ്ലോട്ടിലും നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്. Kerala PSC Exam calendar 2023 മെയ് – June : 112 June- July : 303 … Read more