കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി Age Limit for Kerala PSC Exams| Kerala PSC Age limit and Age Relaxation

Kerala PSC Age limit and Age Relaxation

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലികളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (Kerala PSC) ആണ്. Kerala PSC തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് …

Read moreകേരള PSC പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി Age Limit for Kerala PSC Exams| Kerala PSC Age limit and Age Relaxation

കേരള PSC വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ|Kerala PSC One time Registration Details 2023

Kerala PSC One Time Registration

Kerala PSC One time Registration Details 2023 കേരള PSC യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴികൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് PSC വൺ ടൈം …

Read moreകേരള PSC വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ|Kerala PSC One time Registration Details 2023

കേരള PSC വെയിറ്റേജ് മാർക്ക്|Kerala PSC Weightage Marks|Weightage and preferences in psc

Kerala PSC Weightage Marks

കേരള PSC വെയിറ്റേജ് മാർക്ക് weightage and preferences in psc സർവ്വീസിന്റെ കാലയളവ് അനുസരിച്ച് നൽകുന്ന മാർക്ക് സർവ്വീസിന്റെ കാലയളവ് അനുസരിച്ച് നൽകുന്ന മാർക്ക് ഓരോ …

Read moreകേരള PSC വെയിറ്റേജ് മാർക്ക്|Kerala PSC Weightage Marks|Weightage and preferences in psc

കേരള PSC അപേക്ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍|Instructions for Kerala PSC Applicants

Instructions for Kerala PSC Applicants

കേരള PSC അപേക്ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കേരള PSC ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി  ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍’ പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ …

Read moreകേരള PSC അപേക്ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍|Instructions for Kerala PSC Applicants

കേരള പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ്‌ കമ്മീഷന്‍ സ്ഥിരീകരണം |Kerala PSC Exam Confirmation Steps

Instructions for Kerala PSC Applicants

Kerala PSC Exam Confirmation Kerala PSC അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ തയാറുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്കുമാത്രം പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ സരകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായാണ്‌ Confirmation …

Read moreകേരള പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ്‌ കമ്മീഷന്‍ സ്ഥിരീകരണം |Kerala PSC Exam Confirmation Steps

കേരളാ PSC ഉത്തരക്കടലാസ് പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിന്|Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy

Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy

Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy ഉത്തരക്കടലാസ് പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിന് Kerala PSC Answer Sheet Recheck റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് മുതൽ …

Read moreകേരളാ PSC ഉത്തരക്കടലാസ് പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിന്|Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy

കേരള PSC സംശയങ്ങള്‍|Kerala PSC Doubts Questions and Answers|KPSC Doubts and FAQ

Kerala PSC Doubts Questions & Answers

Kerala PSC Doubts Questions and Answers ചോദ്യം.1. ഒരു PSC തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?  How to  apply for a Job …

Read moreകേരള PSC സംശയങ്ങള്‍|Kerala PSC Doubts Questions and Answers|KPSC Doubts and FAQ

error: Content is protected !!