കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2023 | Kerala PSC Exams 2023|Kerala PSC Latest News 2023

Kerala PSC Exam Calendar 2023

കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2023 Kerala PSC Exams 2023 : 2023 ലെ താത്കാലിക പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 2023 ലെ പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2022 ഡിസംബർ 31 വരെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തസ്തികകളുടെ താത്കാലിക പരീക്ഷാകലണ്ടറാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഓരോ സ്ലോട്ടിലും നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്. Kerala PSC Exam calendar 2023 മെയ് – June : 112 June- July : 303 … Read more

[16 Feb 2023] കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ | Kerala PSC Meeting 16.02.2023|Kerala PSC Latest News 2023

kerala-psc-meeting-15-feb-23

കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ 16 Feb 2023 കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു Kerala PSC Latest News 2023 നീന്തൽ പരീക്ഷ – Swimming Test Kerala PSC ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് വകുപ്പിൽ ഫയർ വുമൺ ട്രെയിനി (കാറ്റഗറി നമ്പർ 245/2020) തസ്തികയിലേക്കുള്ള കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 മാർച്ച് ആദ്യവാരം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് നീന്തൽ പരീക്ഷ നടത്തും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ … Read more

[15 Feb 2023] കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ | Kerala PSC Meeting 15.02.2023|Kerala PSC Latest News 2023

Kerala PSC Latest News

കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ 15 Feb 2023 കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു Kerala PSC Latest News 2023 പ്രായോഗിക പരീക്ഷ -Kerala PSC Practical Exam സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിൽ ബോട്ട് ഡവർ – എൻ.സി.എ.- എസ്.ഐ.യു.സി. നാടാർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 275 2021) തസ്തികയിലേക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ആലപ്പുഴ ബോട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് … Read more

Admit Card Kerala PSC Exam March 2023

admit-card-march-kerala-psc

Download Hall ticket for PSC Exam March 2023 ജനുവരി 2023 വകുപ്പതല പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം 18.03.2023, 19.03.2023,20.03.2023, 22.03.2023 & 24.03.2023 എന്നീ തീയതികളിൽ ഓൺലൈനായി നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നിശ്ചിത തീയതിയിലും സമയത്തും സ്ഥലത്തും ഹാജരായി പ്രസ്തുത പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

കേരള പി എസ് സി വാർത്തകൾ Kerala PSC Exam News|University Assistant, Sub Inspector of Police,Field Officer

university-assistant-Exam-Kerala-psc

പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ 2023 Kerala PSC Common reliminary Exams April 2023 യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 486/2022), സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (കാറ്റഗറി നമ്പർ 669/2022 to 671/2022), ആംഡ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 672/2022, 673/2022), ഫീൽഡ് ഓഫീസർ (കാറ്റഗറി നമ്പർ 321/2022) എന്നീ തസ്തികകളുടെ പൊതു പ്രാഥമിക പരീക്ഷകൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തുവാൻ ബഹു. കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. Syllabus University Assistant 2023 1-ാം ഘട്ടം … Read more