കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2023 | Kerala PSC Exams 2023|Kerala PSC Latest News 2023

കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2023

Kerala PSC Exams 2023 : 2023 ലെ താത്കാലിക പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 2023 ലെ പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2022 ഡിസംബർ 31 വരെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത തസ്തികകളുടെ താത്കാലിക പരീക്ഷാകലണ്ടറാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഓരോ സ്ലോട്ടിലും നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ എണ്ണം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

Kerala PSC Exam calendar 2023

മെയ് – June : 112

June- July : 303

ജൂലായ് – സെപ്തംബർ : 176

ആഗസ്ത് – ഒക്ടോബർ : 223

സെപ്തംബർ – നവംബർ : 116

ഒക്ടോബർ – ഡിസംബർ 85

ഇതിനകം വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത 760 കാറ്റഗറികളിലേക്കായി 1015 പരീക്ഷകളാണ് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തസ്തികകളും കമ്മിഷൻ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി ഈ വർഷം നടക്കുന്ന പരീക്ഷയോടൊപ്പം നടത്തുന്നതാണ്. താത്കാലിക പരീക്ഷാ കലണ്ടർ വെബ്സൈറ്റിലും പി.എസ്.സി. ബുള്ളറ്റിനിലും ലഭ്യമാക്കും.

Kerala PSC Exam dates

Kerala PSC Exam Calendar 2023

EXAMINATION PROGRAMME 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

ADDITIONAL EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF MAY 2023

MODIFIED EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF MAY 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF MAY 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

ADDITIONAL EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF APRIL 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)Tentative Examination Schedule of Posts Notified Up to 31/12/2022

EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF APRIL 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF MARCH 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

MODIFIED EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 (FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

MODIFIED EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 ( FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

EXAMINATION PROGRAMME FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 ( FOR SUBMITTING CONFIRMATION)

Leave a Comment