Kerala PSC Sports Weightage Marks സ്പോർട്സ് വെയ്‌റ്റേജ് മാർക്ക്

Kerala PSC Sports Weightage Marks: kerala PSC provides Weightage To Meritorious Sportsmen/women . The Sports weightage details are given below.

11.01.1978 ലെ G.O.(MS)No.21/78/GAD-ൽ, ക്ലാസ് III, ക്ലാസ് IV തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റിൽ മികച്ച കായികതാരങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റേജ് മാർക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം കേരള സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിൽ.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് തുല്യമോ അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ക്ലെയിമുകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

അമേച്വർ കായിക സംഘടനകൾ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ജില്ലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന (ക്ലബ്ബുകളല്ല), സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദേശീയ ഇവൻ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് അമേച്വർ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കെഎസ്ആർ വാല്യം I ൻ്റെയും അനുബന്ധം VII-ൻ്റെയും അനുബന്ധം VII-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദേശീയ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ കേരള സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ട്.

Kerala PSC Sports Weightage Marks

Weightage (Extra Marks) Will Be Given To The Meritorious Sportsmen On The Following Items Of Sports And Games

സ്‌പോർട്‌സ്, ഗെയിംസ് എന്നിവയുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ മികച്ച കായികതാരങ്ങൾക്ക് വെയ്‌റ്റേജ് (അധിക മാർക്ക്) നൽകും.

 1. ഫുട്ബോൾ (Football)
 2. അത്ലറ്റിക്സ് (Athletics)
 3. വോളിബോൾ (Volleyball)
 4. അക്വാറ്റിക്സ് (നീന്തൽ, ഡൈവിംഗ്, വാട്ടർ പോളോ) (Aquatics -Swimming, Diving, Water polo)
 5. ബാസ്കറ്റ് ബോൾ (Basket Ball)
 6. ഹോക്കി (Hockey)
 7. ബാഡ്മിൻ്റൺ (ഷട്ടിൽ) (Badminton (Shuttle))
 8. ടെന്നീസ് (Tennis)
 9. ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ (Ball Badminton)
 10. ടേബിൾ ടെന്നീസ് (Table Tennis)
 11. ക്രിക്കറ്റ് (Cricket)
 12. കബഡി (Kabaddi)
 13. ഗുസ്തി (Wrestling)
 14. ജിംനാസ്റ്റിക്സ് (Gymnastics)
 15. ഖോ-ഖോ (Kho-kho)
 16. വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് & ബോഡി ബിൽഡിംഗ് (Weight lifting & Body Building)
 17. ബോക്സിംഗ് (Boxing)
 18. ചെസ്സ് (Chess)
 19. സൈക്ലിംഗ് (Cycling)
 20. ഹാൻഡ്ബോൾ (Handball)
 21. കളരിപ്പയറ്റ് (Kalrippayat)
 22. സൈക്കിൾ പോളോ (Cycle Polo)
 23. ബില്യാർഡ്സ് (Billiards)
 24. റൈഫിൾ ഷൂട്ടിംഗ് (Rifle Shooting)
 25. മലകയറ്റം (Mountaineering)

Kerala PSC Sports Weightage Marks additional sports item

AS PER G.O (Ms).No.129/2012/GAD തീയതി – 30.05.2012 , ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾക്കുള്ള അവാർഡിനായി 7 കൂടുതൽ ഇവൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7 കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് –

 1. പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് (Power Lifting)
 2. കനോയിംഗും കയാക്കിംഗും (Canoeing and Kayaking)
 3. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഗുസ്തി (IndIan Style Wrestling)
 4. വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് (Women’s Cricket)
 5. വനിതാ ഹോക്കി (Women’s Hockey)
 6. തുഴച്ചിൽ (Rowing)
 7. അമ്പെയ്ത്ത് (Archery)

GO (MS) No.88/2020/GAD തീയതി 04/05/2020

 1. ജൂഡോ (Judo)
 2. തൈക്വോണ്ടോ (Taekwondo)
 3. ഫെൻസിങ് (Fencing)
 4. കരാട്ടെ (Karate)
 5. വുഷു (Wushu)
 6. ടെന്നിക്കോയിറ്റ് (Tennikoit)
 7. സോഫ്റ്റ്ബോൾ (Softball)
 8. സ്ബോൾ (Baseball)

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധിക മാർക്കിൻ്റെ അനുയോജ്യമായ ഗ്രേഡുകൾ നിശ്ചയിക്കും,

(എ) ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെയോ രാജ്യത്തെയോ പ്രതിനിധീകരിച്ച കായികതാരം. (ബി) ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌പോർട്‌സ് ബോർഡ് നടത്തിയ ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ അവരുടെ സർവ്വകലാശാലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കായികതാരം. (സി)ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾക്കായുള്ള ദേശീയ കായിക/ഗെയിംസിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ടീമുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കായികതാരം. (ഡി) സംസ്ഥാന സർക്കാർ/സർവകലാശാലകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന/കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിലെ വിജയികൾ.

ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ പ്രായപരിധിയിലോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലോ ഇളവ് നൽകുന്നതല്ല.

“മെറിറ്റോറിയസ് സ്പോർട്സ്മാൻ” എന്ന ടീമിൽ ലേഡി സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തും.

അവരുടെ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തും.

സാമുദായിക സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സ്‌കീമിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

“വ്യക്തിഗത ഇവൻ്റുകൾ”, “ടീം ഇവൻ്റുകൾ” എന്നിവയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഓരോ വിഭാഗത്തിലെ കായികതാരങ്ങൾക്കെതിരെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അധിക മാർക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നതായിരിക്കും:-

A. വ്യക്തിഗത ഇവൻ്റുകൾ:

 1. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതായത്. ലോക ഒളിമ്പിക്സ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമൺ വെൽത്ത് ഗെയിംസ്- 30% അധികമായി
 2. ദേശീയതയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 20% അധികമായി
 3. ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് (ഇൻ്റർ സോൺ)- 15% അധിക
 4. അഖിലേന്ത്യാ സ്‌കൂൾ ഗെയിമുകളിൽ സംസ്ഥാന സ്‌കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്- 10% അധികമായി
 5. സൗത്ത് സോണൽ ഇവൻ്റുകളിൽ സംസ്ഥാന/സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 7.5% അധികമായി
 6. സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജില്ലയെ (എന്നാൽ ക്ലബ്ബുകളല്ല) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇൻ്റർ കൊളീജിയറ്റിൽ (ഇൻ്റർ സോണൽ മീറ്റുകൾ) കോളേജുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 5% അധിക

B. ടീം ഇവൻ്റുകൾ:

 1. അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 20% അധികമായി
 2. ദേശീയതയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 15% അധികമായി
 3. ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ (ഇൻ്റർ-സോണൽ) യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ സ്‌കൂൾ ഗെയിംസിൽ സംസ്ഥാന/സ്‌കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 10% അധിക
 4. സൗത്ത് സോണൽ ഇവൻ്റുകളിൽ സംസ്ഥാന/സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു- 7.5% അധിക
 5. സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇൻ്റർ കൊളീജിയറ്റിലെ കോളേജുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് (ഇൻ്റർ-സോണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ജില്ലകളും (എന്നാൽ ക്ലബ്ബുകളല്ല)- 4% അധികമായി

(സി) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ കൂടാതെ, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്ന വിജയികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ മാർക്ക് നൽകും:

(i) അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 30%, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് 25%, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 15%. മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നതിന് 10%, രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയവർക്ക് 7.5%, മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് 5%.

(ii) ടീം ഇവൻ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിജയിക്കുന്ന ടീമിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 10% അധികമായി നൽകും, റണ്ണർഅപ്പ് ടീമിലുള്ളവർക്ക് 5% നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് 25% അധികവും റണ്ണർഅപ്പ് ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് 15% അധികവും ലഭിക്കും.

(iii) ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്നിലധികം ഇവൻ്റുകളിലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗെയിമുകളിലോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗെയിമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മുകളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യും.

(iv) ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ മാത്രമേ മാർക്കിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് അനുവദിക്കൂ.

Leave a Comment