റൊട്ടേഷൻ ചാർട് Kerala PSC Rotation Chart

Kerala PSC rotation Chart: In this post you can check the Kerala PSC reservation chart. After one Kerala PSC Ranklist is made, the post advice go based on this rotation chart. Here you can check the rotation chart for Last grade Servants(LGS) posts and other than LGS posts separately. The kerala PSC rotation chart for special recruitment also given. Reservation based on percentage wise list for each category also given.

Kerala PSC rotation Chart for General Recruitment

Kerala PSC rotation Chart for posts other thann LGS

Kerala PSC rotation Chart for posts other thann LGS

Kerala PSC rotation Chart for LGS

Kerala PSC rotation Chart for LGS

PERCENTAGE OF O.C AND RESERVATION TURNS

Kerala PSC Rotation Chart

Read Also: കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി Age Limit for Kerala PSC Exams| Kerala PSC Age limit and Age Relaxation

Special Recruitment Rotation Chart Kerala PSC

23.10.2020-ന് നിലവിലുള്ളതും (അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുള്ള അവസാനതീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും) തുടർന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് പട്ടികകൾക്ക് ബാധകമായ ROTATION CHART

kerala-psc-rotation-chart-special-recruitment

 Special Recruitment Rotation Chart other than LAST GRADE SERVICES

Special Recruitment Rotation Chart LAST GRADE SERVICES

kerala-psc-rotation-chart-lgs

Percentage of O.C and Reservation turns Kerala PSC

kerala-psc-rotation-chart-total

Leave a Comment