കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി Age Limit for Kerala PSC Exams| Kerala PSC Age limit and Age Relaxation

കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലികളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (Kerala PSC) ആണ്.

Kerala PSC തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് KPSC പരീക്ഷകളുടെ പ്രായപരിധി.

കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധിയും പ്രായ ഇളവുകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി

കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളുടെ പ്രായപരിധി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വിഭാഗത്തെ (category of candidates) അനുസരിച്ചു മാറ്റം ഉണ്ട്.

Read: കേരള PSC വെയിറ്റേജ് മാർക്ക്|Kerala PSC Weightage Marks|Weightage and preferences in psc

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 18 വയസ്സും പരമാവധി പ്രായപരിധി 50 വയസ്സുമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില ഒഴിവാക്കലുകളും ഇളവുകളും ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

Age limit and age relaxation for all categories

Age limit and age relaxation for General Category

പൊതുവിഭാഗം:

ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പരമാവധി പ്രായപരിധി 36 വയസ്സാണ്.

Age Limit and age relaxation for SC/ST category

എസ്‌സി/എസ്‌ടി വിഭാഗം: എസ്‌സി/എസ്‌ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പരമാവധി പ്രായപരിധി 41 വയസ്സാണ്.

Age Limit and age relaxation for OBC category

ഒബിസി വിഭാഗം: ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പരമാവധി പ്രായപരിധി 39 വയസ്സാണ്.

Age Limit and age relaxation for Ex Service Men category

വിമുക്തഭടന്മാർ: ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവരും കെപിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പരമാവധി പ്രായപരിധി 50 വയസ്സാണ്.

Age Limit and age relaxation for Special Categories

ചില വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള പിഎസ്‌സി നൽകുന്ന ചില പ്രായപരിധി ഇളവുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ഇളവുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

അഞ്ച് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട്.

ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 10 വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട്.

വിധവകൾ, വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾ, രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ഭർത്താവുമായി വേർപിരിഞ്ഞ് പുനർവിവാഹം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട്.

കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട്.

Read : കേരള PSC സംശയങ്ങള്‍|Kerala PSC Doubts Questions and Answers|KPSC Doubts and FAQ

കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രായപരിധിയും പ്രായ ഇളവുകളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിച്ച് പ്രായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രായപരിധിയോ പ്രായ ഇളവ് മാനദണ്ഡമോ പാലിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കില്ല.

അതിനാൽ, കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളുടെ പ്രായപരിധിയെക്കുറിച്ചും പ്രായ ഇളവ് മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

Age Limit for Kerala PSC Exams (In English)

The Kerala Public Service Commission (KPSC) is responsible for conducting various competitive exams for recruitment to government jobs in the state of Kerala.

The age limit for KPSC exams is an important factor that candidates need to consider before applying for any job notification. In this article, we will discuss the age limit and age relaxation for Kerala PSC exams.

Age Limit for Kerala PSC Exams

The age limit for Kerala PSC exams varies depending on the category of the candidate. The minimum age limit for all categories is 18 years, and the maximum age limit is 50 years. However, there are certain exceptions and relaxations based on the category of the candidate. The details are given below:

General Category: The maximum age limit for candidates belonging to the General category is 36 years.

SC/ST Category: The maximum age limit for candidates belonging to the SC/ST category is 41 years.

OBC Category: The maximum age limit for candidates belonging to the OBC category is 39 years.

Ex-Servicemen: The maximum age limit for candidates who have served in the Indian Armed Forces and are applying for KPSC exams is 50 years.

Age Relaxation for Kerala PSC Exams for special categories

There are certain age relaxations provided by the Kerala PSC for candidates belonging to certain categories. These relaxations are given below:

For candidates who have been domiciled in the state of Kerala for a period of five years or more, there is a relaxation of five years in the upper age limit.

For candidates who are physically handicapped, there is a relaxation of 10 years in the upper age limit.

For widows, divorced women, and women separated from their husbands for more than two years and not remarried, there is a relaxation of five years in the upper age limit.

For candidates who have worked in the Kerala State Government service, there is a relaxation of three years in the upper age limit.

Conclusion

In conclusion, the age limit and age relaxation for Kerala PSC exams are different for various categories of candidates. It is essential for candidates to check the official notification before applying for any job and ensure that they fulfill the age criteria. Candidates who do not fulfill the age limit or age relaxation criteria will not be allowed to appear for the exam. Therefore, it is important for candidates to be aware of the age limit and age relaxation criteria for Kerala PSC exams.

Leave a Comment

error: Content is protected !!