കേരള PSC അപേക്ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍|Instructions for Kerala PSC Applicants

Instructions for Kerala PSC Applicants

കേരള PSC അപേക്ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കേരള PSC ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in വഴി  ‘ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍’ പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ …

Read moreകേരള PSC അപേക്ഷകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍|Instructions for Kerala PSC Applicants

കേരള പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ്‌ കമ്മീഷന്‍ സ്ഥിരീകരണം |Kerala PSC Exam Confirmation Steps

Instructions for Kerala PSC Applicants

Kerala PSC Exam Confirmation Kerala PSC അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ തയാറുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്കുമാത്രം പരീക്ഷ എഴുതുവാന്‍ സരകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായാണ്‌ Confirmation …

Read moreകേരള പബ്ലിക്‌ സര്‍വീസ്‌ കമ്മീഷന്‍ സ്ഥിരീകരണം |Kerala PSC Exam Confirmation Steps

കേരളാ PSC ഉത്തരക്കടലാസ് പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിന്|Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy

Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy

Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy ഉത്തരക്കടലാസ് പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിന് Kerala PSC Answer Sheet Recheck റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് മുതൽ …

Read moreകേരളാ PSC ഉത്തരക്കടലാസ് പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിന്|Kerala PSC Answer Sheet Recheck and OMR Copy

കേരള PSC സംശയങ്ങള്‍|Kerala PSC Doubts Questions and Answers|KPSC Doubts and FAQ

Kerala PSC Doubts Questions & Answers

Kerala PSC Doubts Questions and Answers ചോദ്യം.1. ഒരു PSC തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?  How to  apply for a Job …

Read moreകേരള PSC സംശയങ്ങള്‍|Kerala PSC Doubts Questions and Answers|KPSC Doubts and FAQ

error: Content is protected !!